Burgerparticipatie, een bericht van de gemeente Apeldoorn.

Werken aan en met burgerparticipatie

Stel u heeft een idee dat uw dorp (of gewoon uw eigen buurtje) beter, leuker of mooier maakt. Wat doet u daar dan mee? Vertelt u het op verjaardagsfeestjes aan vrienden en buren in de hoop dat iemand ermee aan de slag gaat? Gooit u het via Twitter de wijde wereld in? Of belt u de gemeente om hulp te vragen of te stimuleren om dit toch wel heel goede idee op te pakken?

Bij de gemeente hebben we eigenlijk nog niet echt een ‘loket’ om ideeën en initiatieven te verwelkomen en verder te helpen. Terwijl we wèl heel graag zien dat mensen zich actief voor hun dorp inzetten. Ook wel met een moeilijk woord ‘burgerparticipatie’ genoemd.

Daar gaan we deze bestuursperiode, met Wim Willems als wethouder ‘Burgerparticipatie en revitalisering’, dan ook hard aan werken. Kernvraag daarbij is ‘Hoe zorgen we ervoor dat mensen die een goed idee hebben en/of initiatief willen nemen om Apeldoorn/hun dorp beter, mooier of leuker te maken, geholpen worden om de stappen te zetten die nodig zijn om het te realiseren? Daarbij bouwen we ook aan een structuur van hulpmiddelen zoals het vorig jaar bij wijze van proef gestarte online crowdfundingsplatform ‘Voor Apeldoorn’ en een gemeentelijke initiatievenfonds.
Ook gaan we aan de slag met uw betrokkenheid bij nieuw gemeentelijk beleid of bij projecten die zich in uw wijk, buurt of straat afspelen. Wat wilt u zelf en hoe realiseren we dat?

Zoals u mogelijk zelf ook ervaart en ook uit onderzoek blijkt, willen mensen graag direct betrokken zijn en zelf meepraten als iets hun eigen directe omgeving en direct belang betreft. De herinrichting van hun straat bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat dan met elkaar? Organiseer je als gemeente een bewonersavond in een nabijgelegen school en heb je het dan puur over de fysieke inrichting van de straat, uitgaand van het budget wat daarvoor beschikbaar is? Of kijk je in overleg met de bewoners naar een bij de straat passende overlegplek en inhoud van het overleg, zodat je misschien ook wel over de sociale samenhang en zorg voor elkaar komt te spreken. Of over andere onderwerpen die juist in die straat relevant zijn.

In Apeldoorn Zuid en De Maten lopen momenteel drie ‘pilot’projecten onder de titel ‘revitalisering’. In alle drie de gebiedjes die het betreft wordt dit op een andere manier ingestoken om zo als gemeente en buurt samen te ervaren en ontdekken wat past en als het meest prettig en constructief wordt ervaren.

En hoe zit het met de betrokkenheid bij nieuw beleid? Nu worden vaak alleen de Dorps- en Wijkraden betrokken of, veelal bij sociaal beleid, de WMO- en VWI-raad. Regelmatig horen we dat ook anderen zouden willen meepraten of suggesties doen. Daar gaan we mee aan de slag. Zeker ook in gesprek met de genoemde raden.

De ontwikkeling van nieuwe digitale instrumenten wordt hierin zeker meegenomen. Wat vinden we bijvoorbeeld van een online instrument waarmee u geïnformeerd wordt over aanstaande ontwikkelingen of gevraagd naar uw mening? En wat vinden we van een overzicht op de gemeentelijke website van de zogeheten ‘vitaliteit’ van alle wijken, dorpen en buurten? Een systeem waarbij in kleuren wordt aangegeven of het goed gaat (groen), aandacht nodig heeft (oranje) of echt direct actie op nodig is (rood).

U ziet dat het onderwerp ‘Burgerparticipatie’ het nodige om het lijf heeft èn dat we er zin in hebben om ermee aan de slag te gaan. Het streven is om aan het eind van deze bestuursperiode een goed werkend ‘participatiemodel’ te hebben dat past bij Apeldoorn en bij deze tijd.

En tot die tijd nodig ik u van harte uit om uw goede ideeën en initiatieven met mij als stadsdeelmanager te delen. Ik ben bereikbaar via s.gerritsen@apeldoorn.nl, of op 0654368246 en via Twitter op @055dorpen.